Gry i zabawy online z języka polskiego  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Język ojczysty w grach i zabawach

Gry i zabawy język polski online to zestaw ćwiczeń interaktywnych dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Dzięki nim uczniowie nauczą się rozróżniać części mowy, opanują rozbiór gramatyczny zdania, poznają formy pisemne, powtórzą lektury i przygotują się do egzaminu.

Znajomość alfabetu

abecadło

Gramatyka. Uczeń poznaje historię pisma; doskonali podział wyrazu na litery, głoski i sylaby; potrafi zidentyfikować dwuznaki, głoski nosowe, ustne, dźwięczne i bezdźwięczne; wie jak się oznacza zmiękczenia, jak ułożyć w kolejności alfabetycznej litery oraz wyrazy. Dział zawiera ćwiczenia praktyczne (przykładanie palców do krtani) oraz prezentacje do słuchania z ćwiczeniami utrwalającymi wiadomości.

Części mowy

odmienne i nieodmienne części mowy

Gramatyka. A w środku wszystko na temat: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, liczebnika, zaimka, przysłówka, przyimka, spójnika, partykuły i wykrzyknienia. Wyrazy, zdania, pytania, definicje, rodzaje, odróżnianie części mowy odmiennych od nieodmiennych, poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych. A to wszystko w kolorowej grafice plenerowej.

Części zdania i funkcje składniowe wyrazów

rodzaje, grupy, wykresy, związki

Gramatyka. Praktyczne i przekrojowe ćwiczenia na rozpoznawanie części zdania oraz określanie ich funkcji (podmiot, przydawka, orzeczenie, dopełnienie, okolicznik). Usprawniamy umiejętność wskazywania grupy podmiotu i grupy orzeczenia w zdaniu. Skupiamy się również na zależnościach między poszczególnymi częściami mowy za pomocą pytań i wykresów.

Typy wypowiedzeń

przekształcanie konstrukcji składniowych

Gramatyka. W tej części uczeń ćwiczy czym charakteryzuje się zdanie pojedyncze, zdanie złożone i równoważnik zdania. Następnie przekształca jedne konstrukcje składniowe na drugie. Doskonali również sprawne poruszanie się po różnego rodzaju wypowiedzeniach - jak o coś zapytać, wyrazić emocje, odczytać intencję czyjejś wypowiedzi.

Zdania złożone

zdania złożone współrzędnie i podrzędnie + wykresy

Gramatyka. Uczeń szlifuje wiedzę na temat zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie: czym się takie zdania charakteryzują, jakie towarzyszą im pytania, czy jest potrzebny spójnik oraz czy i gdzie postawić przecinek. Dział zawiera prezentacje wraz z ćwiczeniami utrwalającymi umiejętności rozpoznawania rodzaju zdania, jego pełnej nazwy oraz wyglądu odpowiadającego mu wykresu.

Ortografia

reguły poprawnej pisowni wyrazów

Cel - uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym. Prawidłowe stosowanie reguł pisowni przez uczestnictwo w niezwykle zróżnicowanych ćwiczeniach utrwalających. A to wszystko za pomocą rybek w kolorowym, akwariowym klimacie.

Interpunkcja

znaki interpunkcyjne

Po co nam przecinki? Jaką funkcję pełnią znaki przestankowe w tekście? Jak poprawnie używać znaków interpunkcyjnych? W tym dziale znajdziesz odpowiedzi nie tylko na te pytania.

Formy pisemne

elementy form pisemnych + audio

Uczeń rozpoznaje elementy form pisemnych i utrwala ich reguły. Odpowiada na pytania dotyczące danego dzieła, wypełnia luki w tekście, układa w kolejności fragmenty opisu (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), wybiera z list rozwijanych pasujące informacje. Dział zawiera m.in.: zaproszenie, ogłoszenie, opowiadanie oraz opisy, np.: dzieła sztuki, postaci rzeczywistej, krajobrazu, zwierzątka. Znajdziesz tu również elementy listu oficjalnego, tekst argumentacyjny, sprawozdanie oraz streszczenie.