Diagnoza dysleksji  - Wybierz kategorię, ćwiczenie i graj

Diagnoza dysleksji - specyficzne zaburzenia uczenia

Zapraszamy pedagogów i rodziców do wykorzystania narzędzia diagnostycznego online, które pomaga diagnozować dysleksję. Kwestionariusz diagnostyczny składa się z 2 części: diagnozy wstępnej, posiadającej charakter przesiewowy oraz diagnozy ukierunkowanej, umożliwiającej zauważenie trudności dziecka w danych obszarach. Diagnoza dysleksji jest ważna, ponieważ może być wskazówką, jakie działania edukacyjne powinny zostać podejęte, lub też że należy rozważyć uzyskanie wsparcie w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ankieta wstępna do diagnozy dysleksji

Czy trudności dziecka maja charakter specyficznych zaburzeń?

Ankieta wstępna - pierwszy krok w procesie diagnozy dysleksji

Ankieta wstępna to ważny instrument w procesie diagnozowania dysleksji. Zawiera 25 pytań, które umożliwiają ocenę charakterystycznych symptomów występujących u dziecka. W oparciu o nie można ustalić, czy ewentualne trudności są spowodowane zaburzeniami uczenia o charakterze specyficznym. Wypełniając ankietę należy odpowiedzieć twierdząco lub przecząco na pytania o zachowanie dziecka. Według zaleceń ekspertów diagnoza dysleksji powinna być przeprowadzona możliwie wcześnie, zeby zapobiec dalszym trudnościom w nauce.

Diagnozowanie dysleksji ukierunkowane na "Obszar A" dla klas 1-3

Motoryka, funkcje wzrokowo-przestrzenne, koordynacja wzrokowo-ruchowa, uwaga i koncentracja

Diagnozowanie dysleksji ukierunkowane na obszar A to diagnostyka, który skupia się na badaniu umiejętności i zdolności dziecka lub ucznia w obszarze motoryki, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ankieta, która jest częścią całej diagnozy, składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania danego charakterystycznego objawu. Każde pytanie odnosi się do różnych aspektów umiejętności motorycznych, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pytania są tak sformułowane, aby dostarczyć informacji na temat różnych umiejętności i zdolności, w tym na przykład koordynacji ruchowej, precyzji ruchów, zręczności manualnej, orientacji w przestrzeni oraz umiejętności śledzenia wzrokiem. Po wypełnieniu ankiety, podliczane są punkty z konkretnych pytań, a następnie otrzymuje się wynik pokazujący, czy dziecko lub uczeń jest zagrożony specyficznymi trudnościami w danym obszarze. Wynik ten może wskazywać, na przykład na potrzebę dalszych badań i terapii w celu rozwinięcia umiejętności motorycznych, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Pierwsze objawy dysleksji - Diagnoza "Obszar B" dla klas 1-3

Czytanie i pisanie oraz funkcje słuchowo-językowe

Obszar B diagnozy ukierunkowanej ma za zadanie zbadać pierwsze objawy dysleksji oraz umiejętności i zdolności dziecka/ucznia w obszarze czytania i pisania oraz funkcji słuchowo-językowych. Ankieta składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania pierwszych charakterystycznegych objawu dysleksji u uczniow klas 1-3. Po podliczeniu punktów z konkretnych pytań otrzymujemy wynik pokazujący, czy dziecko/uczeń jest zagrożone specyficznymi trudnościami w danym obszarze. Ta część diagnozy ma na celu wczesne wykrycie potencjalnych problemów związanych z czytaniem i pisaniem i podjęcie działań mających na celu poprawę umiejętności językowych ucznia.

Diagnoza umiejętności matematycznych - "Obszar C" dla klas 1-3

Umiejętności matematyczne

Obszar C to badanie ukierunkowane na diagnozę umiejętności i zdolności matematycznych dziecka/ucznia. Ankieta składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania danego charakterystycznego objawu. Po podliczeniu punktów ze wszystkich pytań otrzymujemy wynik pokazujący, czy dziecko/uczeń jest zagrożone specyficznymi trudnościami w danym obszarze.

Dzięki ankiecie możliwe będzie wczesne wdrożenie działań mających na celu poprawę umiejętności matematycznych dziecka.

Trudności w uczeniu się - Diagnoza "Obszar A" dla klas 4-6

Motoryka, funkcje wzrokowo-przestrzenne, koordynacja wzrokowo-ruchowa, uwaga i koncentracja

Obszar A diagnozy ukierunkowanej ma za zadanie zbadać umiejętności i zdolności dziecka/ucznia w obszarze motoryki, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, żeby stwierdzić lub wykluczyć trudności w uczeniu związane z tymi obszarami. Ankieta składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania danego charakterystycznego objawu. Po podliczeniu punktów z konkretnych pytań otrzymuje się wynik pozwalający na ocenę, czy dziecko/uczeń jest zagrożone specyficznymi trudnościami w danym obszarze. Dzięki temu dzieci/uczniowie, u których zostaną zdiagnozowane specyficzne trudności w tych obszarach, mogą otrzymać odpowiednio wcześnie wsparcie, które pozwoli poprawić ich funkcjonowanie w szkole i poza nią.

Ryzyko dysleksji - Diagnoza ukierunkowana "Obszar B" dla klas 4-6

Czytanie i pisanie oraz funkcje słuchowo-językowe

Obszar B diagnozy ukierunkowanej ma za zadanie zbadać ryzyko dysleksji na podstawie diagnozy umiejętności i zdolności dziecka/ucznia w obszarze czytania i pisania oraz funkcji słuchowo-językowych. Ankieta składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania danego charakterystycznego objawu. Po podliczeniu punktów z konkretnych pytań otrzymujemy wynik pokazujący, czy dziecko/uczeń jest zagrożone specyficznymi trudnościami w danym obszarze. Diagnoza obszarów czytania, pisania i funkcji słuchowo-językowych jest bardzo ważna, ponieważ wczesne wykrycie i zdiagnozowanie trudności umożliwia wczesne wdrożenie odpowiednich kroków zaradczych, które pomogą dzieciom pokonać trudności i osiągnąć sukces w nauce.

Dysleksja matematyczna - Diagnoza "Obszar C" dla klas 4-6

Umiejętności matematyczne

Obszar C diagnozy ukierunkowanej to ankieta mająca na celu zbadanie potencjału dziecka/ucznia w obszarze umiejętności matematycznych. Obszar C diagnozy ukierunkowanej składa się z 25 pytań, w których należy określić częstotliwość występowania charakterystycznych objawów dysleksji matematycznej. Po podliczeniu punktów otrzymuje się wynik pokazujący, czy dziecko/uczeń jest zagrożone dysleksją matematyczną - specyficznymi trudnościami uczenia w tym obszarze. Diagnoza umiejętności matematycznych odgrywa dużą rolę, ponieważ wczesne wykrycie i zdiagnozowanie problemów w nauce matematyki pozwoli wdrożyć działania wspierające pokonanie trudności i osiągnięcie sukcesów w szkole.