Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY EDUKACYJNEJ dysleksjarozwojowa.pl

1. Postanowienia ogólne

 1.1. Niniejszy Regulamin został stworzony w celu określenia warunków korzystania z usług oraz zasobów Platformy Edukacyjnej dysleksjarozwojowa.pl, działającej za pośrednictwem sieci Internet.

 1.2. Nomenklatura stosowana w niniejszym Regulaminie:

  1.2.1. Udostępniający – właściciel i administrator Platformy Edukacyjnej dysleksjarozwojowa.pl – firma: EURO-FORUM Marek Gudków z siedzibą w 20-010 Lublin, ul. Graniczna 4/7,8 tel. 81 534-95-72, NIP 946-123-32-50 REGON 430588240

  1.2.2. Platforma edukacyjna – strona internetowa, zarejestrowana w domenie dysleksjarozwojowa.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, które wspólnie stanowią integralną część Platformy), umożliwiająca Użytkownikom/ Klientom korzystanie z zasobów Platformy, wykupienie wybranej opcji subskrypcji dostępu do quizów edukacyjnych, pobieranie udostępnionych Użytkownikom/ Klientom dokumentów, uczestnictwo w organizowanych przez Udostępniającego promocjach i konkursach.

  1.2.3. Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z zasobów Platformy.

  1.2.4. Klient – zarejestrowana na Platformie osoba fizyczna lub prawna, która opłaciła dostęp do wybranego Abonamentu w systemie e-learning w ramach Platformy.

  1.2.5. Klient Instytucjonalny – zarejestrowana na Platformie instytucja (np. Szkoła), która opłaciła dostęp do wybranego Abonamentu w systemie e-learning w ramach Platformy. Warunki udostępnienia zasobów Platformy Klientowi Instytucjonalnemu są przedmiotem oddzielnej umowy, jednakże zastosowanie mają w tym przypadku również postanowienia niniejszego Regulaminu.

  1.2.6. Rejestracja na Platformie – zbiór czynności, polegający na podaniu przez osoby zainteresowane korzystaniem z Platformy odpowiednich, wymaganych w formularzu rejestracyjnym danych. Czynności te polegają na podaniu imienia, nazwiska osoby, jej adresu e-mail, telefonu, województwa oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja w/w odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

  1.2.7. Cennik – udostępniony Użytkownikowi/Klientowi/Klientowi Instytucjonalnemu zbiór możliwych opcji Abonamentu i odpowiadających im cen.

  1.2.8. Nazwa Użytkownika/Login – unikalny ciąg znaków ustalany podczas rejestracji przez potencjalnego Użytkownika Platformy na potrzeby założenia konta w Platformie, umożliwiający identyfikacje Użytkownika i późniejszego korzystania przez niego z zasobów Platformy.

  1.2.9. Hasło – niejawny ciąg znaków (znany jedynie Użytkownikowi/ Klientowi), wymagany do poprawnego zalogowania się na Platformie, umożliwienie identyfikacji Użytkownika i późniejszego korzystania przez niego z zasobów Platformy.

  1.2.10. Abonament – wybrana przez Użytkownika/ Klienta opcja płatnego dostępu do zasobów Platformy, polegająca na opłaceniu określonej kwoty za usługę na określony w opisie planu czas.

2. Warunki techniczne

 2.1. W celu korzystania z zasobów Platformy niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera/tabletu/smartfona, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości Platformy. Udostępniający dopełni należytej staranności, aby Platforma wyświetlała się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownik/Klient mógł bez niedogodności korzystać z zasobów Platformy.

 2.2. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

 2.3. Udostępniający zapewnia gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Platformy nie powoduje po stronie Użytkownika/Klienta instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Platformy nie jest wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.

 2.4. Udostępniający, jak również administrator serwera zastrzegają sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Platformy w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.

 2.5. O każdej planowanej, bieżącej konserwacji serwera/oprogramowania i wynikającej z tego faktu przerwie technicznej, Udostępniający poinformuje Użytkowników/ Klientów poprzez komunikat na Platformie/wiadomość e-mail.

 2.6. Brak możliwości korzystania z zasobów Platformy w trakcie trwania przerwy technicznej nie jest podstawą do zwrotu Użytkownikowi/ Klientowi całości, ani części opłaty za dostęp do zasobów Platformy.

3. Ceny

 3.1. Podstawą określenia należności za udostępnienie zasobów Platformy jest cennik umieszczony na stronie internetowej Udostępniającego. Strona cennika.

 3.2. Udostępniający zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku, przy czym każda taka zmiana nie będzie skutkować obowiązkiem żadnych dopłat/zwrotów całości, bądź części opłaconych kwot Użytkownikom, Klientom, Klientom Instytucjonalnym w ramach udostępnionych im zasobów. Żadna zmiana cennika dokonana w czasie trwania subskrypcji Klientów nie ma wpływu na wykupiony i aktualnie wykorzystywany Abonament. Naniesione przez Udostępniającego zmiany w cenach mają zastosowanie dla nowych subskrypcji od dnia opublikowania cennika na stronie Internetowej Udostępniającego i w Platformie.

 3.3. Wszystkie podane w Platformie ceny dostępu do płatnych zasobów są cenami brutto, co oznacza, że Użytkownik/ Klient dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.

 3.4. Udostępniający zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Użytkowników/Klientów cen innych, niż wskazane przy produktach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, itp.

 3.5. Prowadzone przez Udostępniającego akcje promocyjne w postaci udostępniania Użytkownikom/Klientom dedykowanych kodów rabatowych umożliwiają Użytkownikom/Klientom zakup dowolnego dostępu do Platformy z oferty Platformy.

 3.6. W przypadku wyboru przez Użytkownika/Klienta odnawianego cyklicznie abonamentu miesięcznego, rabat zostaje naliczony wyłącznie w momencie wykupienia usługi. Każde odnowienie subskrypcji skutkuje pobraniem z rachunku karty płatniczej kwoty brutto podanej w cenniku.

4. Realizacja zamówień

 4.1. Użytkownik/Klient, który chce korzystać z zasobów Platformy, dokonuje Rejestracji.

 4.2. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie założenia konta na Platformie zawierający nadane hasło. Po założeniu konta Użytkownik ma możliwość zalogowania się do Platformy.

 4.3. Po dokonaniu wyboru odpowiedniego Abonamentu, Użytkownik uiszcza płatność za dostęp do Platformy. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Udostępniającego, Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem płatności. Od tego momentu zasoby Platformy zostają udostępnione Klientowi.

 4.4. Dokonanie opłaty za dostęp do zasobów Platformy jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi dostępu do Platformy.

 4.5. Użytkownik, który został Klientem, otrzymuje dostęp do zasobów Platformy na określony przedział czasowy, wyrażony w dniach. Ilość dni określona jest każdorazowo w Abonamencie oraz w jego opisie (Okres abonamentowy).

 4.6. Czas trwania i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Klienta. Powyższe oznacza, iż Klient może korzystać z zasobów Platformy 24h/dobę z wyłączeniem okresów awarii oraz konserwacji, o których będzie informowany z wyprzedzeniem.

 4.7. Abonament na jeden miesiąc o nazwie „Orzeł” jest abonamentem cyklicznym, odnawialnym co miesiąc. Opłata za korzystanie z zasobów Platformy pobierana jest cyklicznie z rachunku karty Użytkownika/Klienta pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy trwa 30 dni i rozpoczyna się w dniu pierwszej płatności dokonanej przez Użytkownika/Klienta.

 4.8. Abonament cykliczny będzie odnawiany co miesiąc, chyba że Użytkownik/Klient złoży rezygnację na minimum dwa dni przed zakończeniem aktualnego okresu rozliczeniowego.

 4.9. Subskrypcja abonamentu cyklicznego może zostać anulowana przez Użytkownika/Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail z rezygnacją z adresu, który został wykorzystany przez Klienta do zakupu konta na dysleksjarozwojowa.pl na adres pomoc@zdobywcywiedzy.pl Rezygnacja oznacza zakończenie przedłużania abonamentu cyklicznego. Po otrzymaniu rezygnacji z abonamentu cyklicznego Udostępniający nie pobierze kolejnych opłat. Dostęp do platformy dla Użytkownika/Klienta trwa do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

 4.10. Przedłużenie abonamentu cyklicznego odbywa się na kolejne 30 dni, płatność za kolejny okres pobierana jest automatycznie z karty płatniczej Użytkownika/Klienta, której dane Użytkownik/Klient podał podczas pierwszego zakupu.

5. Odpowiedzialność

 5.1. Udostępniający dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez zakłóceń, a Platforma działała bez usterek i niedogodności dla Użytkowników/Klientów. Udostępniający zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Udostępniający zobowiązuje się informować Użytkowników/Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Platformy.

 5.2. Klient, który na skutek usterek po stronie Platformy nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Udostępniającemu za pośrednictwem poczty e-mail pomoc@zdobywcywiedzy.pl. Udostępniający niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy.

 5.3. Za każdy dzień niedostępności Platformy, Klientowi, który zgłosił reklamację, przysługuje wydłużenie okresu abonamentowego o proporcjonalną ilość dni do czasu niedostępności Platformy (liczonego w dniach).

 5.4. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym korzystaniem z Platformy przez Użytkownika/Klienta lub osobę trzecią.

 5.5. Udostępniający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zawartości Platformy, dodawania nowych quizów i gier, modyfikacji udostępnianych ćwiczeń. Każda taka zmiana dokonywana jest w celu uatrakcyjnienia korzystania z Platformy i służy poprawie wartości merytorycznej Platformy.

 5.6. W przypadku, gdy Udostępniający dokonuje zmian wymienionych w pkt. 5.5. niniejszego Regulaminu, nie stanowi to podstawy do rezygnacji z subskrypcji przez Klienta ani żadnych roszczeń natury reklamacyjnej.

6. Korzystanie z Platformy

 6.1. Aby korzystać z zasobów Platformy po wykupieniu wybranego Abonamentu, Klient loguje się do Platformy za pomocą ustalonego przez siebie loginu i hasła.

 6.2. Klient ma dostęp do Platformy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czas trwania i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Klienta. Powyższe oznacza, iż Klient rozpoczyna i kończy korzystanie z udostępnionych quizów w dowolnie wybranym przez siebie momencie w okresie obowiązywania okresu abonamentowego.

 6.3. Użytkownik/Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta zarejestrowanego na Platformie osobom trzecim. Udostępniający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Użytkownika/Klienta na skutek udostępnienia przez niego swojego konta osobom trzecim.

 6.4. Użytkownik/Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści materiałów udostępnionych w ramach Platformy.

 6.5. Użytkownik/Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Udostępniający nie nadał Użytkownikowi/Klientowi uprawnień.

 6.6. Użytkownik/Klient przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Platformy, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Platformy należy do Udostępniającego.

 6.7. Udostępniający zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Użytkownika/Klienta oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Użytkownik/Klient podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Platformy, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Platformy bez zgody Udostępniającego oraz zachowuje się w stosunku do Udostępniającego oraz innych Użytkowników/Klientów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji poniesiona opłata nie zostaje zwrócona Użytkownikowi/Klientowi.

 6.8. Abonamenty Orzeł, Bystrzak i Prymus przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego i nie mogą być wyświetlane i udostępniane masowo dla szerszej publiczności.

 6.9. Konta dla nauczycieli oraz szkół mogą być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach lekcyjnych i w godzinach pracy szkoły.

7. Usuwanie konta i wypowiedzenie umowy

 7.1. Użytkownik/Klient ma prawo rezygnacji z korzystania z zasobów Platformy poprzez usunięcie swojego konta. W przypadku usunięcia konta przez Użytkownika/Klienta, opłata za dostęp do Platformy nie podlega zwrotowi w całości lub części. Usunięcie odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe na adres pomoc@zdobywcywiedzy.pl.

 7.2. Każda ponowna rejestracja po usunięciu konta wymaga ponownego opłacenia dostępu.

8. Reklamacje

 8.1. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej poprzez email, pod adresem pomoc@zdobywcywiedzy.pl. Udostępniający ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji i udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi informacji zwrotnej najpóźniej w przeciągu 14 dni dla spraw dotyczących naprawy funkcjonowania Platformy oraz 30 dni od daty zarejestrowania reklamacji dla wszystkich pozostałych spraw. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta na adres mailowy, z którego Klient wysłał zgłoszenie.

 8.2. Reklamacja Klienta powinna zawierać jego imię i nazwisko, opcję wykupionego Abonamentu, adres e-mail użyty przy rejestracji, opis, czego dotyczy reklamacja wraz ze wskazaniem żądania Klienta oraz przytoczeniem okoliczności uzasadniających reklamację.

 8.3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Udostępniającego, Użytkownikowi przysługuje zwrot kwoty w wysokość 1/30 miesięcznego abonamentu za każdą dobę (24 godziny) niedostępności usługi.

 8.4. Zwrot reklamacyjny, o którym mowa w pkt. 8.3 następuje w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przelewem na konto, z którego Użytkownik dokonał wpłaty.

9. Prawa autorskie

 9.1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane na Platformie stanowią wyłączną własność Udostępniającego. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Udostępniającego.

 9.2. Materiały i zasoby, zawarte w strukturze Platformy, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika/Klienta.

 9.3. Użytkownik/Klient może kopiować bez pisemnej zgody Udostępniającego wyłącznie karty pracy na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Udostępniającego), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

10. Dane osobowe

 10.1. Dokonując rejestracji na Platformie Użytkownik/Klient wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. z 1997 roku nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Udostępniający. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie oraz dla spełnienia zadość ustawowym celom.

 10.2. Dane osobowe Użytkownika/Klienta są niezbędne dla celów rejestracji w Platformy. Dane osobowe Użytkownika/Klienta są niezbędne w procesie realizacji zamówienia udzielenia dostępu do zasobów Platformy.

 10.3. Użytkownik/Klient ma prawo wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych.

 10.4. Klient/Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przy rejestracji adres e-mail i telefon informacji handlowych, pochodzących od Udostępniającego, związanych z działalnością Platformy.

11. Zapisy końcowe

 11.1. Użytkownik/Klient, dokonując zakupu dostępu do Platformy Edukacyjnej dysleksjarozwojowa.pl wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 11.2. Udostępniający zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Użytkownicy/ Klienci zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji na Platformie.

 11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

12. Udostępniający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

13. Użytkownik w toku procedury rejestracji konta i zakupu abonamentu dostępowego do platformy edukacyjnej dysleksjarozwojowa.pl dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Udostępniającego.

14. Uzyskane przez Udostępniającego dane osobowe będą przetwarzane przez Udostępniającego w celu:
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
b. rozliczenia płatności za zamówione dostępy do platformy edukacyjnej dysleksjarozwojowa.pl,
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika (cel marketingowy/newsletter).

15. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń;
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

16. W każdym czasie Użytkownik może zobowiązać Udostępniającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby.

17. Użytkownikowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Udostępniającego.

18. Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez Udostępniającego zawarte są w Polityce prywatności dostępnej tutaj: https://dysleksjarozwojowa.pl/polityka-prywatnosci/